مولتی فانکشن کیفیت آب مزولب MESU LAB ME-900P ،ME901P ، ME-902 ،ME-903 ، ME-904

PH متر ، کنداکتیوی متر ، EC متر ، TDS متر ، یون سنج ، مزولب MESU LAB ME-900P ،ME901P ، ME-902 ،ME-903 ، ME-904
این دستگاه مولتی فانکش کیفیت آب دارای پرامترها و دقت حرفه ای میباشد که آزمایشگاه های تست محلول کاربرد فراوانی دارد این دستگاه قادر به انجام تست کلیه پارامتر های آب میباشد که به همین دلیل این دستگاه مولتی فانکشن نامیده میشود شاید از خود سوال کنید فانکشن و یا مولتی فانکشن چیست ؟به دستگاهی که قادر به انجام چند کار باشد و مانند : مولتی فان;شن کیفیت آب مزولب MESU LAB ME-900P ،ME901P ، ME-902 ،ME-903 ، ME-904 قادر به انجام و تست چند پارامتراست فانکش میگویند

 • خواندن چگالی یون 
 • شناسایی خودکار مایع کالیبراسیون
 • خوانش مستقیم چگالی یون 
 • ذخیره سازی داده ها با USB

مشخصات فنی مولتی فانکشن کیفیت آب مزولب MESU LAB ،ME900P

 • ² محدوده اندازه گیری pH در : -2.000 ~ 20.000pH
 • دقت pH برابر ² : ± 0.002pH
 • ² محدوده mVmeasuring : -1،999.9 ~ 1999.9mV
 • ² mVaccuracy : ± 0.2mV
 • ² محدوده اندازه گیری یون : 0.001 ~ 19999ppm
 • دقت ² یون : ± 0.5٪ ، ± 1٪ F.S
 • ² محدوده اندازه گیری هدایت : 0 ~ 200mS
 • دقت هدایت ² : ± 0.5٪ F.S
 • ² اندازه گیری TDS دامنه : 0 ~ 20ppt
 • ² دقت TDS : ± 1 ٪ F.S
 • ² محدوده اندازه گیری شوری : 0 ~ 80ppt
 • ² دقت شوری : ± 1 ٪ F.S
 • ² محدوده اندازه گیری مقاومت : 0 ~ 100MΩ
 • ² دقت مقاومت : ± 1 ٪ F.S
 • ² انجام محدوده اندازه گیری : 0.00 ~ 20.00mg / L
 • ² دقت : ± 0.2mg / L
 • ² اشباع محدوده اندازه گیری : 0.0 ~ 200.0 ٪
 • دقت اشباع ² : ± 2.0 ٪
 • ² محدوده اندازه گیری دما: 0 ~ 105 ° C
 • دقت دما ² : ± 0.5 ° C
 • ² نوع باتری: 3 × 1.5V ” AA “
 • ² اندازه و وزن: 170 ( L ) × 85 ( W ) × 30 ( H ) میلی متر و 300g

مشخصات فنی مولتی فانکشن کیفیت آب مزولب MESU LAB ،ME901P

 • ² محدوده اندازه گیری pH در : -2.000 ~ 20.000pH
 • دقت pH برابر ² : ± 0.002pH
 • ² محدوده mVmeasuring : -1،999.9 ~ 1999.9mV
 • ² mVaccuracy : ± 0.2mV
 • ² محدوده اندازه گیری هدایت : 0 ~ 200mS
 • دقت هدایت ² : ± 0.5٪ F.S
 • ² محدوده اندازه گیری دما: 0 ~ 105 ° C
 • دقت دما ² : ± 0.5 ° C
 • ² نوع باتری: 3 × 1.5V ” AA “
 • ² اندازه و وزن: 170 ( L ) × 85 ( W ) × 30 ( H ) میلی متر و 300g
 • ² لوازم جانبی :
 • الکترود شیشه PH .
 • الکترود هدایت .
 • محلول الکترود اکسیژن .

مشخصات فنی مولتی فانکشن کیفیت آب مزولب MESU LAB ،ME902P

 • ² محدوده اندازه گیری pH در : -2.000 ~ 20.000pH
 • دقت pH برابر ² : ± 0.002pH
 • ² محدوده mVmeasuring : -1،999.9 ~ 1999.9mV
 • ² mVaccuracy : ± 0.2mV
 • ² محدوده اندازه گیری هدایت : 0 ~ 200mS
 • دقت هدایت ² : ± 0.5٪ F.S
 • ² اندازه گیری TDS دامنه : 0 ~ 20pp
 • ² دقت TDS : ± 1 ٪ F.S
 • ² محدوده اندازه گیری شوری : 0 ~ 80ppt
 • ² دقت شوری : ± 1 ٪ F.S
 • ² محدوده اندازه گیری مقاومت : 0 ~ 100MΩ
 • ² دقت مقاومت : ± 1 ٪ F.S
 • ² محدوده اندازه گیری دما: 0 ~ 105 ° C
 • دقت دما ² : ± 0.5 ° C
 • ² نوع باتری: 3 × 1.5V ” AA “
 • ² اندازه و وزن: 170 ( L ) × 85 ( W ) × 30 ( H ) میلی متر و 300g
 • ² لوازم جانبی :
 • الکترود شیشه PH .
 • الکترود هدایت .
 • محلول الکترود اکسیژن

مشخصات فنی مولتی فانکشن کیفیت آب مزولب MESU LAB ،ME903P

 • محدوده اندازه گیری pH در : -2.000 ~ 20.000pH
 • دقت pH برابر ² : ± 0.002pH
 • ² محدوده mVmeasuring : -1،999.9 ~ 1999.9mV
 • ² mVaccuracy : ± 0.2mV
 • ² انجام محدوده اندازه گیری : 0.00 ~ 20.00mg / L
 • ² دقت : ± 0.2mg / L
 • ² اشباع محدوده اندازه گیری : 0.0 ~ 200.0 ٪
 • دقت اشباع ² : ± 2.0 ٪
 • ² محدوده اندازه گیری دما: 0 ~ 105 ° C
 • دقت دما ² : ± 0.5 ° C
 • ² نوع باتری: 3 × 1.5V ” AA “
 • ² اندازه و وزن: 170 ( L ) × 85 ( W ) × 30 ( H ) میلی متر و 300g
 • ² لوازم جانبی :
 • الکترود شیشه PH .
 • الکترود هدایت .
 • محلول الکترود اکسیژن

مشخصات فنی مولتی فانکشن کیفیت آب مزولب MESU LAB ،ME904P

 • ² محدوده اندازه گیری هدایت : 0 ~ 200mS
 • دقت هدایت ² : ± 0.5٪ F.S
 • ² اندازه گیری TDS دامنه : 0 ~ 20ppt
 • ² دقت TDS : ± 1 ٪ F.S
 • ² محدوده اندازه گیری شوری : 0 ~ 80ppt
 • ² دقت شوری : ± 1 ٪ F.S
 • ² محدوده اندازه گیری مقاومت : 0 ~ 100MΩ
 • ² دقت مقاومت : ± 1 ٪ F.S
 • ² انجام محدوده اندازه گیری : 0.00 ~ 20.00mg / L
 • ² دقت : ± 0.2mg / L
 • ² اشباع محدوده اندازه گیری : 0.0 ~ 200.0 ٪
 • دقت اشباع ² : ± 2.0 ٪
 • ² محدوده اندازه گیری دما: 0 ~ 105 ° C
 • دقت دما ² : ± 0.5 ° C
 • ² نوع باتری: 3 × 1.5V ” AA “
 • ² اندازه و وزن: 170 ( L ) × 85 ( W ) × 30 ( H ) میلی متر و 300g
 • ² لوازم جانبی :
 • الکترود شیشه PH .
 • الکترود هدایت .
 • محلول الکترود اکسیژن

 

900P Series Portable Multi-parameter Water Quality Meter

Introduce:

This series is suitable for the determination of the pH value of the liquid, oxidation reduction potential (ORP), ion concentration (ISE),
electrical conductivity, soluble total solid, Salinity, resistivity, dissolved oxygen concentration and water quality parameters.

l More buttons calibration,automatic identification of calibration fluid;

l Direct reading The ion density, optional unit of ion concentration;

l automatic Range conversion, optional electrode constant; TDS converse coefficient;

l Manual salinity and atmospheric pressure compensation;Automatic end Point lock;

l Automatic calibration to remind;Help message;

l 500 groups of data storage; with USB

900P Specifications:

² pH measuring range: -2.000~20.000pH

² pH accuracy: ±0.002pH

² mVmeasuring range: -1999.9~1999.9mV

² mVaccuracy: ±0.2mV

² Ion measuring range: 0.001~19999ppm

² Ion accuracy : ±0.5%, ±1% F.S

² Conductivity measuring range: 0~200mS

² Conductivity accuracy : ±0.5% F.S

² TDS measuring range: 0~20ppt

² TDS accuracy: ±1% F.S

² Salinity measuring range: 0~80ppt

² Salinity accuracy : ±1% F.S

² resistivity measurement range: 0~100MΩ

² Resistivity accuracy : ±1% F.S

² DO measuring range: 0.00~20.00mg/L

² DO accuracy: ±0.2mg/L

² Saturation measuring range: 0.0~200.0%

² Saturation accuracy: ±2.0%

² Temperature measuring range : 0~105°C

² Temperature accuracy: ±0.5°C

² Battery Type: 3×1.5V “AA”

² Size & Weight: 170(L)×85(W)×30(H)mm & 300g

Accessories:
Glass pH electrode;conductivity electrode;Dissolved oxygen electrode;
Temperature sonde.Standard buffer pH reagent (pH4.01/7.00/10.01);
Conductivity calibration fluid (146.5 uS/cm, 1413 uS/cm, 12.88 mS/cm);
power adapter

901P Specifications:

² pH measuring range: -2.000~20.000pH

² pH accuracy: ±0.002pH

² mVmeasuring range: -1999.9~1999.9mV

² mVaccuracy: ±0.2mV

² Conductivity measuring range: 0~200mS

² Conductivity accuracy : ±0.5% F.S

² Temperature measuring range : 0~105°C

² Temperature accuracy: ±0.5°C

² Battery Type: 3×1.5V “AA”

² Size & Weight: 170(L)×85(W)×30(H)mm & 300g

² Accessories:
Glass pH electrode;
conductivity electrode;
Dissolved oxygen electrode;
Temperature sonde.Standard buffer pH reagent (pH4.01/7.00/10.01);
Conductivity calibration fluid (146.5 uS/cm, 1413 uS/cm, 12.88 mS/cm);
power adapter

902P Specifications:

² pH measuring range: -2.000~20.000pH

² pH accuracy: ±0.002pH

² mVmeasuring range: -1999.9~1999.9mV

² mVaccuracy: ±0.2mV

² Conductivity measuring range: 0~200mS

² Conductivity accuracy : ±0.5% F.S

² TDS measuring range: 0~20ppt

² TDS accuracy: ±1% F.S

² Salinity measuring range: 0~80ppt

² Salinity accuracy : ±1% F.S

² resistivity measurement range: 0~100MΩ

² Resistivity accuracy : ±1% F.S

² Temperature measuring range : 0~105°C

² Temperature accuracy: ±0.5°C

² Battery Type: 3×1.5V “AA”

² Size & Weight: 170(L)×85(W)×30(H)mm & 300g

² Accessories:
Glass pH electrode;
conductivity electrode;
Dissolved oxygen electrode;
Temperature sonde.Standard buffer pH reagent (pH4.01/7.00/10.01);
Conductivity calibration fluid (146.5 uS/cm, 1413 uS/cm, 12.88 mS/cm);
power adapter

 

 

903P Specifications:

² pH measuring range: -2.000~20.000pH

² pH accuracy: ±0.002pH

² mVmeasuring range: -1999.9~1999.9mV

² mVaccuracy: ±0.2mV

² DO measuring range: 0.00~20.00mg/L

² DO accuracy: ±0.2mg/L

² Saturation measuring range: 0.0~200.0%

² Saturation accuracy: ±2.0%

² Temperature measuring range : 0~105°C

² Temperature accuracy: ±0.5°C

² Battery Type: 3×1.5V “AA”

² Size & Weight: 170(L)×85(W)×30(H)mm & 300g

² Accessories:
Glass pH electrode;
conductivity electrode;
Dissolved oxygen electrode;
Temperature sonde.Standard buffer pH reagent (pH4.01/7.00/10.01);
Conductivity calibration fluid (146.5 uS/cm, 1413 uS/cm, 12.88 mS/cm);
power adapter

904P Specifications:

² Conductivity measuring range: 0~200mS

² Conductivity accuracy : ±0.5% F.S

² TDS measuring range: 0~20ppt

² TDS accuracy: ±1% F.S

² Salinity measuring range: 0~80ppt

² Salinity accuracy : ±1% F.S

² resistivity measurement range: 0~100MΩ

² Resistivity accuracy : ±1% F.S

² DO measuring range: 0.00~20.00mg/L

² DO accuracy: ±0.2mg/L

² Saturation measuring range: 0.0~200.0%

² Saturation accuracy: ±2.0%

² Temperature measuring range : 0~105°C

² Temperature accuracy: ±0.5°C

² Battery Type: 3×1.5V “AA”

 

 

 

بر اساس 0 دیدگاه

0.0 امتیاز نهایی
0
0
0
0
0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مولتی فانکشن کیفیت آب مزولب MESU LAB ME-900P ،ME901P ، ME-902 ،ME-903 ، ME-904”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *